22

Detaljplanen väntas vinna laga kraft i slutet av året då granskning beräknas till april månad.